• Tiếng Việt
  • English

Quý III: Doanh nghiệp xây dựng dự báo hoạt động thuận lợi hơn

Theo Tổng cục Thống kê, dự báo quý III/2018, có 57,3% doanh nghiệp ngành xây dựng đánh giá thuận lợi hơn và ổn định (22,6% doanh nghiệp đánh giá thuận lợi hơn và 34,7% doanh nghiệp ổn định), tuy nhiên, có 39,6% doanh nghiệp nhận định tình hình khó khăn hơn so với quý II/2018. 

Xét theo hình thức sở hữu, khu vực doanh nghiệp nhà nước đánh giá tình hình khả quan hơn khi quý III/2018 có 60,2% doanh nghiệp nhận định tình hình sản xuất kinh doanh thuận lợi hơn và giữ ổn định so với quý II/2018. Các khu vực còn lại không lạc quan như khu vực doanh nghiệp nhà nước khi tỷ lệ này giảm từ 61,1% quý II/2018 xuống 57,4% quý III/2018 ở khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước và từ 57,7% xuống 56,1% khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (Khu vực doanh nghiệp FDI).

Tổng cục Thống kê cũng chỉ ra, đối với chi phí nguyên, vật liệu, dự báo quý III/2018 khả quan hơn với 48,8% doanh nghiệp nhận định chi phí nguyên, vật liệu giữ ổn định hoặc giảm (32,4% ổn định và 16,4% giảm), tỷ lệ doanh nghiệp tăng chi phí nguyên, vật liệu xây dựng là 51,2% so với quý II/2018.

Tỷ lệ chi phí nguyên, vật liệu có sự khác biệt đáng kể giữa các hình thức sở hữu. Dự báo quý III/2018 khu vực doanh nghiệp FDI tuy có xu hướng giảm so với quý II/2018 nhưng vẫn chiếm tỷ lệ cao nhất với 57,5% doanh nghiệp giữ ổn định hoặc giảm (41,0% ổn định và 16,5% giảm); Khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước tăng nhẹ với tỷ lệ tương ứng là 48,2%; khu vực doanh nghiệp nhà nước giảm nhẹ với tỷ lệ 37,8%.

Đối với chi phí sản xuất kinh doanh, dự báo tổng chi phí hoạt động xây dựng quý III/2018 khả quan hơn khi có 48,6% doanh nghiệp dự báo giữ ổn định và giảm so với quý II/2018; trong khi đó, có 51,4% doanh nghiệp đánh giá tổng chi phí sản xuất tăng.

Theo đó, có 54,6% doanh nghiệp thuộc khu vực FDI dự báo tổng chi phí giữ ổn định và giảm cao nhất (36,7% doanh nghiệp ổn định và 17,9% doanh nghiệp giảm); khu vực ngoài nhà nước với 31,4% doanh nghiệp giữ ổn định và 16,9% doanh nghiệp giảm; khu vực doanh nghiệp nhà nước là 24,5% doanh nghiệp giữ ổn định và 11,2% doanh nghiệp dự báo giảm so với quý II/2018.

Đối với chi phí nhân công, dự báo trong quý III/2018, tình hình khả quan hơn khi có tới 54,3% doanh nghiệp giữ ổn định hoặc giảm so với quý II/2018 (37,4% ổn định và 17% giảm); chỉ có 45,7% doanh nghiệp nhận định chi phí nhân công tăng.

Dự báo quý III/2018, khu vực doanh nghiệp FDI vẫn duy trì tốt với 64% doanh nghiệp nhận định chi phí nhân công giữ ổn định hoặc giảm so với quý II/2018 (47,3% ổn định và 16,7% giảm).

Khu vực doanh nghiệp nhà nước và khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước có xu hướng đảo chiều khi tỷ lệ này ở khu vực doanh nghiệp nhà nước giảm xuống 49%, khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước tăng lên 53,4%.

Tổng cục Thống kê cho biết, đây là dự báo xu hướng sản xuất kinh doanh ngành xây dựng trong quý III năm 2018 do Tổng cục Thống kê thực hiện tiến hành điều tra bao gồm trên 5.300 doanh nghiệp được chọn mẫu điều tra, đại diện cho toàn ngành xây dựng và 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tỷ lệ doanh nghiệp trả lời trong kỳ điều tra quý II/2018 đạt gần 90%.

Theo TTXVN


Các bài khác

Copyright © 2024 Tập đoàn HB. Bảo lưu mọi quyền | Designed by MCMS